Chính sách khiếu nại

Trong trường hợp gặp bất kì vấn đề gì phát sinh có liên quan đến Qacademy, khách hàng có thể thực hiện khiếu nại theo các quy trình và nội dung như sau:

1. Thời hiệu khiếu nại hợp lệ là 30 ngày, kể từ ngày có hành vi phát sinh khiếu nại.

2. Thời gian tiếp nhận, giải quyết khiếu nại

Thời gian tiếp nhận và giải quyết khiếu nại phụ thuộc vào nhiều yếu tố dưới đây nhưng thường không kéo dài quá 15 ngày, kể từ ngày khách hàng gửi thông tin khiếu nại trong thời hiệu khiếu nại:

  • Đối với các khiếu nại về xác nhận thông tin, thời gian không quá 03 ngày làm việc.
  • Đối với khiếu nại phát sinh từ lỗi dịch vụ của Qacademy, thời gian phản hồi không quá 07 ngày làm việc trong trường hợp không bị gián đoạn trao đổi thông tin với khách hàng.

Điều kiện cần đáp ứng khi thực hiện khiếu nại

Trường hợp có khiếu nại, khách hàng cần nắm rõ và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện khiếu nại, bao gồm:

  • Sự việc chưa được giải quyết thông qua khiếu nại hay bất kì hình thức nào khác.
  • Sự việc khiếu nại phát sinh trực tiếp và liên quan tới việc thu thập thông tin, cung cấp dịch vụ của Qacademy.
  • Thông tin khiếu nại thể hiện đầy đủ và rõ ràng gồm: Đối tượng bị khiếu nại; thời gian; địa điểm và mong muốn giải quyết khiếu nại; các chứng cứ và thông tin liên hệ, với mục đích để Qacademy xác định được ngay lập tức sự việc mà không cần bất kì thao tác điều tra nào khác.

4. Hình thức khiếu nại: Qua email đã được công bố tạo website qacademy.vn

5. Đối với các sự kiến khác nằm ngoài phạm vi của chính sách này, sự việc sẽ được xem xét kỹ lưỡng với sự đánh giá của Qacademy thông qua các thông tin khách hàng cung cấp qua email…