Chính sách bảo lưu và hoàn trả phí đào tạo

CHÍNH SÁCH BẢO LƯU KHÓA HỌC

1/ Các trường hợp được bảo lưu khóa học

 •  Học Viên vì lý do chính đáng có thể bảo lưu nhưng không quá 01 (một) khóa tiếp theo. Thời gian học lại trong trường hợp này theo sự sắp xếp của Công Ty. Trường hợp bảo lưu quá 02 tháng, thì phải có sự đồng ý của Công Ty và tổng thời gian bảo lưu và thời gian hoàn thành khóa đào tạo phải trong thời hạn của hợp đồng này.
 • Lịch học có thể được QAcademy thay đổi so với thời gian ban đầu đã thông báo, nhưng không quá 02 (hai) lần.
 • Vì lý do sức khỏe hoặc sự kiện bất khả kháng khác xảy ra dẫn tới không thể tiến hành đào tạo và tổng thời gian tạm hoãn đào tạo do sự kiện bất khả kháng không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng.
 • Trường hợp khác theo thỏa thuận nếu có.

2/ Điều kiện được bảo lưu khóa học

 • Thuộc các trường hợp được bảo lưu.
 • Học Viên có thông báo bằng văn bản tới Công ty, trong đó nêu rõ về thời hạn, nội dung đào tạo bảo lưu, trừ trường hợp bất khả kháng mà Học Viên không thể ngay lập tức gửi thông báo, thì Học Viên phải gửi lại ngay sau khi có thể, đồng thời gửi các bằng chứng có liên quan.Học Viên đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn chi phí đào tạo.
 • Học Viên không vi phạm hợp đồng đào tạo.
 • Trường hợp bảo lưu vì lý do sức khỏe hoặc sự kiện bất khả kháng khác thì phải có chứng cứ rõ ràng và hợp lệ.
 • Điều kiện khác theo thỏa thuận giữa học viên và Công ty.


CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ CHI PHÍ ĐÀO TẠO

 1.  Học Viên có quyền đơn phương chấm dứt việc đào tạo và yêu cầu Công Ty hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo nếu Công Ty chậm đào tạo quá 03 tháng, kể từ ngày bắt đầu khóa học được thông báo. Trong trường hợp này, thời gian Công Ty hoàn trả chi phí đào tạo được thực hiện trong vòng 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu từ Học Viên.
 2. Học Viên được hoàn trả phí đào tạo theo quy định tại chính sách này nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 • Đã có văn bản gửi tới Công Ty yêu cầu về việc thực hiện đúng hợp đồng đào tạo nhưng không được khắc phục.
 • Học Viên không vi phạm hợp đồng đào tạo.
 • Việc vi phạm của Công Ty nêu tại chính sách này không phải do lỗi hoặc nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của Học Viên.
 • Sau khi đã khấu trừ các khoản tiền phải trả theo quy định của hợp đồng đào tạo./.